Fatma Qədri və Ostrovski dramaturgiyası

Fatma Qədri və Ostrovski dramaturgiyası

Aleksandr Octrovskinin (1823-1886) səhnə əsərləri Azərbaycan tamaşaçılarına yaxşı məlumdur. Onun sənətkar qələmindən çıxmış “Günahsız müqəssirlər”, “Cehizsiz qız”, “Tufan” pyesləri səhnəmizdə müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuş və uğur qazanmışdır.

1939-cu il fevral ayının 23-də Ə. Məmmədxanlının tərcümə etdiyi A. Ostrovskinin “Cehizsiz qız” əsəri Ə. Şərifovun quruluşunda müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyuldu və Larisa obrazını Fatma Qədri ifa etdi. “Tamaşanın yüksək səviyyədə keçməsində baş rolda-Larisa rolunda çıxış edən Fatma Qədrinin xidməti böyükdür” (M. Mərdanov). “Fatma Qədrinin böyük istedadı yenidən parladı... Larsa rolunda tamaşaçıları valeh etdi” (C. Cəfərov).

Bu tamaşanın hazırlığı 1938-ci ilin sentyabrında başladı. İlk baxışdan Larisa obrazı Fatma xanım bəyənmədi, lakin qəbul etdi.

Əsərin ilk oxunuşundan hər şeyi unudub, obrazın taleyini düşünməyə başladı. Fatma Qədri Bakı İşçi Teatrında çalışarkən Larisanın taleyindən xəbərdar idi. O, Vera Komisarjevskayanın ifa etdiyi Larisa obrazı barədə məlumatlı idi.

D. Talnikov “Sovetskoe iskusstvo” qəzetində (14.01.1940) yazır ki; “... Tamaşanın mərkəzində azərbaycanlı Larisa-Fatma Qədri durur... Aktrisanın iztirabları dərin və həqiqidir, o, son dərəcə səmimidir. Eyni zamanda, aktrisa səhnə ifadəsi üçün lazım olan gözəl formaları, bədii cizgiləri, vasitələri boyaları böyük məharətlə kəşf etmişdir. Aktrisa rolun, bəlkə də ən dərin tragik rus rolunun üslubunu, onun daxili ahəngini, plastikası, ruhi iztirablar musiqisini çox gözəl tapmışdır...

Bizim xatirimizdə qalan unudulmaz Larisa-Komisarjevskayadan və bu rolu böyük bir daxili məzmun və temperamentlə oynayan son dərəcə gözəl Larisa-Popovadan (1928-ci il) sonra, rus səhnəsində yaranan Larisalar işərisində Azərbaycan Larisası-Fatma Qədri ən yaxşısıdır, və ondan əvvəlki Larisalarla müqayisə etmədən, demək olar ki, Fatma Qədri bu rolu özünə məxsus bir səpgidə oynayaraq insanı həqiqətən həyəcanlandırır, bəzi səhnələrdə isə büsbütün heyran edir...

Larisanı Fatma Qədrinin fövqəladə şəkildə gözəl təcəssüm etdirməsi-rus səhnəsinin bu klassik obrazını və bütövlükdə pyesin özünü bu gün necə həll etmək lazım gəldiyinin yeganə doğru və zəruri yolunu göstərir”.

Larisa obrazını belə mükəmməl ifa etməsinə səbəb aktrisanın rol üzərində ki, işinin dəqiq qurması idi. “Fatma xanımın Larisa surətini də özünə məxsus bir orijinallıqla ifa etdiyi dəfələrlə qeyd edilmişdir” (M. Məmmədov).

F. Qədri xatirələrində yazır: “Məşqdən birbaşa kitabxanaya gedib, çoxlu material, rəy və fotoşəkil topladım. Evdə də çox işləyirdim. Gözəl, xeyirxah, istedadlı və cazibədar qız olan Larisanı ürəkdən sevdim”.

...Müvəffəq olmağımın səbəbi bu idi ki, obraza girir, ona yalnız Larisanın gözləri ilə baxırdım. Mirzağa Əliyevin Knurov rolu üzərindəki işindən böyük zövq alırdım. O bu obraz üzərində gözəl işləyirdi. Mən axıra kimi ona inanırdım. Komik rolların gözəl ifaçısı bu rolda misilsiz idi. Sonuncu pərdədə ikimizin qarşılaşdığımız səhnəni intizarla gözləyirdim. Bu səhnə çox gözəl alınırdı. Biz onu çox məşq etmişdik. Həmin səhnədə bir-birimizi gözəl başa düşürdük...”.

İlk tamaşa günü teatrda böyük canlanma var idi. Fatma Qədri həyacan keçiridi ki, Larisa obrazını istədiyi kimi yarada biləcəkmi?.. Fatma xanım bu obrazı sözün tam mənasında sənət zirvəsinə qaldıra bildi.

“Cehizsiz qız” tamaşasında Fatma Qədri iki yerdə nəğmə oxuyurdu. İkinci və üçüncü pərdələrdə. İkinci pərdədə Larisa-Qədri öz evində rus mahnısını özü gitaranın müşayəti ilə, üçüncü pərdədə isə qonaqlar üçün ifa edirdi. Düzdür onun səs imkanlarının keyfiyyəti aşağı olmasına baxmayaraq, bu mahnılarda ürək çırtıntıları hiss olunurdu.

“Fatma Qədri meşşanlar mühitində alçaldılan zavallı Larisanın faciəsini emosional qüvvətlə yaradırdı. Onun Larisası gözəl, cazibədar və düşüncəli varlıq idi. O, gah məsud uşaqlıq vaxtlarını yaşayır, gah eşqin nəşəsindən xumarlanır, gah da kimsəsz qəlbinə həmdəm arayırdı. Onun gözlərində mənalı kədər, daxili üsyan, hərəkətlərində mühitə nifrət duyulurdu. Moskva mətbuatı yazırdı ki, “Fatma Qədrinin Larisası fövqəladə şəkildə gözəl təcəssüm etdirməsi rus səhnəsinin bu klassik obrazını və bütövlüklə pyesin özünü bu gün necə həll etmək lazım gəldiyinin yeganə doğru və zəruri yolunu göstərir”” (İ. Kərimov).

Beləliklə, Fatma Qədrinin “Cehizsiz qız” əsərində ki, ifa etdiyi Larisa Azərbaycan teatr tarixinə düşmüş ən yaxşı səhnə qəhrəmanlarından biridir. Bu obraz Fatma Qədrinin istedadının təsdiq möhürüdür.

1943-cü ildə noyabr ayının 20-də A. Ostrovskinin “Tufan” əsərini Ə. Məmmədxanlının tərcüməsində Ə. Şərifov tamaşaya qoydu, Katerina obrazını Fatma Qədri ifa etdi.

“Böyük dramatik istedada malik Fatma Qədrinin müvəffəqiyyəti mühüm bədii vəzifəni-başqa millətdən olan surətin səhnə təcəssümündə milli sənətin özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaq məqsədinin doğru həllinə kömək etdi” (C. Cəfərov).

Klassik rus dramaturgiyasının şedevrləri sayılan bu pyeslər bizim tamaşaçılar tərəfindən ona görə mənimsənilir ki, bu əsərlərdə dərin psixologiya və insan hisslərinin mükəmməl təhlili var. “... F. Qədri rola sadəlik, kübarlıq çalarları qataraq tamaşaçılara öz qəhrəmanının saf qəlbinin dərinliyini və şeriyyətini çatdırmaq üçün bütün qüvvəsini sərf edirdi” (İ. Kərimov).

Bu tamaşada Katerina rolunu ifa etmək Fatma Qədrinin qismətinə düşmüşdür. Onun Katerinası yeni və orijinal bir obraz idi. “Fatma Qədri öz gözəl və cazibədar Katerina rolunda çətin və mürəkkəb yaradıcılıq yolu ilə hərəkət edir. Biz Katerinanın bir sıra ifaçılarını tanıyırıq. Şübhısiz ki, Fatma Qədri Katerina rolunu ifa edənlərin ən yaxşılarından biridir (M. Hüseyn).

Aktrisa Katerinanın uşaqlıq xatirələrinə daldığı səhnəni xüsusi məharətlə ifa edirdi. Və hiss olunurdu ki, Katerina-Qədri azadlıq ümidini itirməmişdir. O, bədbin deyil, həyata nikbin baxmağı bacarırdı.

“...Fatma Qədri öz istedadının, öz fərdiyyətinin milli xüsusiyyətlərini də hifz etməyi bacarmışdır. O, rus qızı Katerinanı oynayırkən, onun “zülmət səltənətində” daha fəci bir ömür sürən, əzab çəkən, üzülən Azərbaycan qadınına yaxın olduğunu göstərə bilmişdir...

Katerina-Fatma Qədri yalnız Azərbaycan teatrı üçün deyil, bütün sovet teatrı üçün böyük bir hadisədir, onun milli formalı ... realist sənətinin təntənəsidir” (C. Cəfərov).

Katerina-Qədri əmin idi ki, bu sıxıntılı günlər müvəqqətidir. Hər şeyin sonu oldu kimi bu əzabında sonu olmalıdır. Aktrisa əri ilə vida səhnəsini xüsusi bir məharətlə ifa edirdi. Katerina-Qədri ərindən xahiş edir ki, onu da özü ilə aparsın, o bunu deyərkən çöhrəsinə nur yaranırdı. Ərindən rədd cavabı aldıqda isə qadın qanadı sınmış quşa bənziyirdi.

“...Katerina-Fatma Qədri ağıllı, ətrafındakı hadisələri dərk edən, saf, təmiz qəlbli nəcib bir insandır. O, ailədə sədaqətli, insanlara qarşı həssas və qayğıkeşdir. Katerina-Fatma xanımın ən qiymətli cəhəti onun nikbinliyi, həyatı sevməsi, həyata bağlılığıdır. Ən çətin anlarda belə o, həyatdan üz döndəndərmir, hətta geniş Volqanın təlatümlü dalğalarının qoynuna atılarkən də Katerinanın hərəkətini doğruldur. Tamaşaçını inadırır ki, Katerina həyatdan bezdiyi üçün deyil, burjua cəmiyyətinin əxlaq qaydalarına etiraz etdiyi üçün, özünü yaşadığı cəmiyyətdən qat-qat üstün hesab etdiyi üçün mühitin ağır pəncələrində məhv olmaqdansa, Volqanın dalğaları arasında ölməyi üstün tutur... Onun Larisa və Katerina obrazları çox geniş dairədə teatr tədqiqatçılarının diqqətini cəlb etmiş, yaradıcılığı mətbuatda zəngin bir istedadın misilsiz məhsulu kimi qiymətləndirilmişdi” (A. İsmayılova).

Fatma Qədri tamaşanın müxtəlif səhnələrində səsini ucaltmadan məharətlə danışmağı bacarırdı. Bu pıçıltı ilə danışıq, onun keçirtdiyi həyəcana xələl gətirmirdi.

“Fatma Qədrinin Katerinasında dərin səmimiyyət, doğruçuluq vardı. Qəhrəmanının qəlb çırpıntılarını, tərəddüd və üsyanını aktrisa o qədər təbii və mənalı təcəssüm etdirir ki, tamaşaçı onun paklığını, əzəmətini, günahsızlığını və faciəsini dərindən anlayırdı. Bununla belə, cəsarətlə demək olar ki, “Tufan”ın portik deyası, “zülmət səltənətində işıq dünyası” Fatma Qədrinin ifasında aydın nəzərə çarpırdı” (İ. Kərimov).

Fatma Qədri Katerinanı istedadının süzgəcindən keçirib, sənət zirvəsinə qaldıra bildi. Aktrisa bu obrazı düşündürücü ştrixlərlə, dolğun mizanlarla zənginləşdirməyə müvəffəq olmuşdur. F. Qədri eyni dramaturqun iki əsərində (“Cehizsiz qız” da Larisa və “Tufan”da Katerina) iki baş rolda olduqca böyük tamaşaçı alqışı qazandı. “Katerina (“Tufan”) və Larisa (“Cehizsiz qız”) surətlərini yaradan Fatma Qədri yüksək səhnə sənətkarı olduğunu sübut etdi” (İ. Kərimov). Tənqid bu ifaları böyük sənət qələbəsi adlandırdı.

“Həm “Cehizsiz qız”da (Larisa), həm də “Tufan”da (Katerina) aktrisa F. Qədri böyük yaradıcılıq qələbəsi qazandı. İstedadlı aktrisa xüsusən Katerina obrazının səmimi həyacanlarını və yüksək məhəbbətini göstərmək üçün öz zəngin yaradıcılıq imkanlarından məharətlə istifadə etmişdir. F. Qədrinin yaratdığı Katerina geniş qəlbli rus qadınıdır” (C. Səfərov, A. Babayev).

“Fatma Qədrinin yaradıcılığı müxtəlif səciyyəli obrazlarla zəngindir. Bunların əksəriyyəti keçmiş ictimai quruluşun təzyiqi altında əzilən, öz hüquqlarını müdafiə etməkdə, köhnə dünyanın mənfur qayda-qanunlarına qarşı mübarizə aparmaqda aciz, gücsüz, lakin mənən təslim olmayan mübariz qadınlardır. Bu çəhətdən Larisa, Katerina ... xüsusilə maraqlıdır. Kamil səhnə ustası Fatma xanım bu obrazları özünəməxsus bir sənətkarlıqla yaradırdı. Bu rollardakı çıxışı onu ittifaq miqyasında istedadlı bir sənətkar kimi tanıtmışdı.

“...Klassik rus dramaturgiyasının incilərindən olan “Tufan” (A. N. Ostrovski) tamaşasında Fatma xanım “zülmət səltənətində şüa” olan Katerina rolunu çox böyük bacarıq və həqiqi sənətkarlıq qabiliyyəti ilə ifa edirdi... V. Zalesski yazırdı: “Fatma Qədrinin ifasında Ostrovskinin əsil Katerinasına yaxınlıq cəhətdən o qədər kamildir ki, biz milli forma fərqinə varmadan, Katerinanı-F. Qədrini bütünlüklə sarsıdıcı qüvvə və təsirə malik obraz kimi qavrayırıq” (A. İsmayılova).

Beləliklə, bütün bu qeydlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, xalq artisti Fatma Qədri nəinki Azərbaycanda, hətta keçmiş sovet teatrında A. Ostrovskinin ən yaxşı və ən mükəmməl ifaçılarından idi.

İmran AXUNDOV, fəlsəfə doktoru

Loading...

QALEREYA