HAMMURAPİNİ PEYĞƏMBƏR ADLANDIRA BİLƏRİK? - II HİSSƏ

HAMMURAPİNİ PEYĞƏMBƏR ADLANDIRA BİLƏRİK? - II HİSSƏ

Mövzumuz peyğəmbər haqqında olduğuna görə, ilk növbədə “peyğəmbər” sözünün mənasını aydınlaşdıraq. “Peyğəmbər” sözü farscadır, mənası xəbər, bilgi gətirən deməkdir. Geniş mənada anlamı isə Allah tərəfindən seçilmiş adamın öz xalqını, millətini, icmasını yaşadığı zamana, şəraitə, mühitə görə doğru, dürüst yola yönəldən və düzənə soxan şəxsdir. Türk dilində qarşılığı elçi deməkdir.

Əgər az-çox dindən xəbəri olan adamlar arasında sorğu aparsaq ki, dünyaya neçə peyğəmbər gəlib? Şübhəsiz ki, cavab birmənalı olaraq 124 min olacaqdır. Amma dini və din tarixi kitablarını vərəqlərkən görürük ki, bunların sayı otuzdan yuxarı qalxmır və buraya digər dinlərin banilərini; Zərdüştü, Manini, Məzdəki, Buddanı, Sinqhi, Konfutsini və digərlərini əlavə etsək, onların sayı 100-dən yuxarı qalxmaz. Onda ortaya bir sual çıxır ki, bəs bu 124 min peyğəmbər rəqəmi haradan meydana çıxıb?

Bunun harada, nə vaxt meydana çıxması haqqında heç bir məlumat, bilgi yoxdur və buna rast gəlməmişik. Görünür, kim tərəfindənsə bu rəqəm səslənib və dildən-dilə dolaşaraq xalq tərfindəndən qəbul olunmuşdur. Bəlkə də Qurani-Kərimdə zikr olunan aşağıdakı ayələrdən qidalanaraq belə düşünüblər. İndi bu ayələri nəzərdən keçirək:

(Əvvəli bu linkdə: http://hurriyyet.org/xeber/hammurapini_peymbr_adlandira_bilrik)

Əmanət şahidlik, oğurluq, böhtan və digər peşələrlə bağlı maddələr:

1. Əgər kimsə böhtan atıb birisini adam öldürməklə suçlayarsa və bunu sübut edə bilməsə, onda böhtan atan ölümə məhkum olmalıdır.

2. Əgər kimsə məhkəmədə ölüm-qalım cinayət işinə görə şahidlik edərsə və sübut edə bilməsə, onda o adam mütləq ölümə məhkum olmalıdır.

3. Əgər o, taxıl və yaxud gümüşə görə şahidlik edərsə, onda o şəxs bu işə görə cəzalanmalıdır.

4. Əgər hakim işi aydınlaşdırıb qərar qebul edib sənədi möhürləmək üçün hazırlayandan sonra, öz qərarını dəyişsə o zaman bu hakimi qərarı dəyişdiyinə görə ifşa edib, hazırladığı qərara görə aldığı pulun 12-qatını ödəməli və bundan əlavə onu yığıncaqda hakim kürsüsündən qaldırmalı və o, bir daha geri dönüb hakimlərlə birlikdə oturmamalıdır.

5. Əgər kimsə Allah məbədindən və yaxud saraydan oğurluq edərsə, onda o şəxs ölümə məhkum edilməli; beləki, onun əli oğurluğa uzandığına görə o mütləq öldürülməlidir.

8. Əgər kimsə məbədə və yaxud saraya məxsus olan malı, qoyunu, donuzu və yaxud qayığı oğurlayarsa, o, mütləq onun 30 qatını ödəməlidir, əgər muşkena məxsus olarsa, onun 10 qatını ödəməlidir. Əgər oğru ödəyə bilməsə, o ölümə məhkum olmalıdır.

11. Əgər itmiş mal yiyəsi onun malını tanıyan şahidi gətirə bilməsə, onda o- yalançıdır, o iftira atdığına görə ölümə məhkum olmalıdır.

13. Əgər bir adamın şahidi yaxınlıqda olmasa, onda hakim ona 6- ay müddətinə vaxt verməlidir ki şahidi gətirsin, gətirə bilməsə, o adam yalançıdır və buna görə cəzalanmalıdır.

14. Əgər bir adam başqa bir adamın azyaşlı oğlunu oğurlayarsa, o ölümə məhkum olmalıdır.

15. Əgər bir adam şəhər darvazasından saray köləsini və ya kənizini və yaxud muşkenin kölə və ya kənizini çıxararsa, onda o, ölümə məhkum olmalıdır.

117. Əgər kimsə borca görə arvadını, oğlunu və qızını satarsa və onları qəbalədə göstərərsə, o zaman onlar həmin adamın evində üç il xidmət etməlidir və dördüncü il onları alan adam azadlığa buraxmalıdır.

122. Əgər kimsə istəsə başqa birisinə saxlamaq üçün gümüş, qızıl və başqa bir şey vermək istəyəndə o, şahidləri göstərməklə müqavilə bağlayıb sonra əmanəti verə biler.

144. Əgər bir adam dincə qoyulmuş torpağı 3 il müddətinə əkmək üçün icarəyə götürsə, amma onu əkmək üçün səy göstərməsə, onda, dördüncü ildə həmən torpağı mütləq şumlamalı, dırmıqlamalıdır və sonra sahibinə qaytarmalı; bundan başqa hər bur (1bur = 6,3ha) 10 qur (1qur = 150l) buğda verməlidir.

59. Əgər kimsə bir adamın bağında sahibinin icazəsi olmadan ağac kəsərsə, (onda) 0, 1/2 mina gümüş gətirməlidir.

64. Əgər kimsə öz bağına baxmaq üçün bağbana veribsə, onda bağban bağı saxlamalıdır ki, gəlirdən bağ sahibinə 2/3 verməlidir və o, gəlirin 1/3-ni götürə bilər.

229. Əgər bənna keyfiyyətsiz ev tikdiyinə görə ev uçmuş və sahibini öldürübsə, onda bənna edam olunmalıdır.

253. Əgər kimsə öz tarlasını idarə etmək üçün birisinə icarəyə verib, ona inanaraq tarlanı becərmək üçün müqavilə ilə mal-qara, lazımı şeyləri və toxum veribsə, onda bu adam toxumu və mal-qara yemini oğurlayanda tutularsa, onun əli kəsilməlidir.

261. Əgər kimsə iri və xırda buynuzlu heyvanalrı otarmaq üçün çoban tutarsa onda o, çobana bir ildə 8 qur buğda verməlidir.

262. Əgər çoban ona verilmiş inəyi və yaxud qoyunu öldürübsə, onda o, onun əvəzini sahibinə verməlidir.

55. Əgər kimsə suvarmaq üçün öz arxını açarsa və özbaşına buraxdığına görə qonşunun əkinini basarsa, onda o, qonşuya hər bura görə 10 qur buğda verməlidir.

21. Əgər bir adam başqa bir adamın evini dağıdarsa onda, buna görə o ölümə məhkum olmalıdır.

22. Əgər bir adam oğurluq edərkən tutularsa, onda o adam ölümə məhkum olmalıdır.

23. Əgər oğru və ya soyğunçu ələ keçməzsə, onda soyğuna məruz qalmış adam Allah qarşısında bütün oğurlanmış şeylərini yaşadığı yerin və şəhərin valisinə göstərə bilər ki, həmin ərazidə itmiş şeylərin əvəzini ona versinlər.

24. Əgər o dünyadan köçərsə, onda məntəqənin böyüyü 1 mina gümüş çəkib onun qohumlarına verməlidir.

25. Əgər bir adamın evi yanarsa başqa bir adam odu söndürmək üçün gələrsə və ev sahibinin malına göz gəzdirib götürərsə, onda həmin adam bu odun içinə atılmalıdır.

102. Əgər tamkar (ticarət agenti) şamalluma (yardımçısı) sayğı göstərərək (faizsiz) gümüş pul veribsə və o, hara göndərilibsə orada ziyana düşübsə, onda o tamkara yalnız götürdüyü pulu qaytarmalıdır.

103. Əgər yolda o, düşmən tərəfindən pulu zorla alınıbsa, onda həmin şamallum Allaha and içəndən sonra azad olunur.

104. Əgər tamkar satmaq üçün şamalluma buğda, un, yağ və yaxud digər yaxşı şeylər veribsə, şamallum gümüş pulu sayıb tamkara verməli və verdiyi pulun möhürlü qəbzini almalıdır.

105. Əgər şamallum diqqətsizlik edib öz tamkarından qəbz almayıbsa, onda tamkara verdiyi gümüş pul qeydə alınmayacaq.

Seyyid Müctəba Musəvi Larinin bu fikirləri necə də yerinə düşür. Onu yazmaqdan vaz keçmək olmur:

- “İnsanın şüur və düşüncə qüvvəsi bəzi məsələlərdə şəriət qanunlarına ehtiyac duymadan özü müstəqil olaraq həqiqəti dərk edib onun əsasında hökm çıxarmağa qadirdir. Ağıl yaxşı və xeyirxah işləri yüksək qiymətləndirir. (S. M. M. Lari “Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması” ( Bakı-2000 səh. 143)

Qurani - Kərim ayələrinə keçməzdən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Hammurapinin qanunlarında fərqli olaraq Quranda qadın haqları, nigah, boşanma, vərəsəlik, qisas və ata-anaya hörmətlə bağlı ayələr istisna olaraq digər qanunların çoxusu mesaj şəklində verilmiş və dönə-dönə vurğulanmışdır, eyni zamanda onların qanun şəkilinə salınması insanların ixtiyarına verilmişdir. Çox yazıq ki, Qurani-Kərimdə ədalət, paylaşma, gözəl əxlaq, yardımlaşma, zalıma qarşı dirənmək, insan azadlığı, barış kimi mühüm məsələlər arxa plana keçmiş və dini ayinlər: -namaz, oruc, həccə aid məsələlər önə keçmiş və onlar haqqında qanunlar cikkəsindən-bikkəsinə qədər geniş, mükəmməl şəkildə işlənib şəriət qanunları toplusu halına düşmüşdür. Məşhur Türk ilahiyyatçısı Yaşar Nuri Öztürkün dediyi kimi, “ İslam dini Əməvi ərəb dininə” çevrilmişdir. Əməvi ərəb dini Əməvilərin hakimiyyətə gəlişi ilə dövrəyə buraxılmışdır və hələ də davam etməkdədir. Bu mövzu geniş olduğundan buna toxunmayacağıq, sadəcə oxuculara ötəri olaraq xatırlamağı gərəkli bildik.

İndi sayın oxucuların diqqətinə Qurani-Kərim ayələrini sunuruq:

Bəqərə surəsi:

- Ayə -228 - Kişilərin qadınlar üzərində haqqları olduğu tək, onların vardır bəlli haqları. Qadınlara nisbətən kişilərin haqları bir dərəcə üstündür, (bu əziyyət üçündür). Yenilməz güc, qüvvət, hikmət sahibidir Allah fəqət.

- Nisa surəsi, ayə -32 - (Əgər hansı bir cəhətdən) Allah sizi digərindən üstün tutub, biriniz diləməyin həsrət ilə, kişinin öz qazancından öz payı tam olduğundan, qadının da öz payı var, şübhəsiz öz qazancından. Siz istəyin lütf Allahdan (doğru, dəqiq) həqiqətən Allahdır hər şeyi bilən !!

- Ayə -34. Ulu Tanrı kişiləri qadınlardan üstün etdi ki, onları qorusunlar, (hifz eləyib saxlasınlar). Öz malları, sərvətindən onlar üçün xərc yapsınlar, əməli düz, pak qadın buna görə, həm olurlar (əvəzinə) itaətkar və Allahın köməyi ilə gizli olan şeyləri də; (ərlərinin sirlərini, namusunu, şərəfini) qoruyub tam saxlayırlar.

Nisa surəsi:

- Ayə -3. Əgər yetim qızlar ilə yetərincə ədalətlə rəftar edə bilməsəniz, onda sizə halal olan başqa digər qadinlardan iki-üç və dörd nəfərlə siz evlənin (ürəyinizcə) Dolanmağa gərəyincə əgər əmin deyilsizsə, onda təkcə bir qadınla və yaxud da kəniz ilə siz evlənin (əminliklə), ədalətli olmaq üçün budur uyğun, daha düzgün.

- Ayə -4. Qadınlara mehrlərin tam xoşluqla qəlbən verin. Əgər onlar bu mehirin bir qismini qəlbən sizə bağışlarsa, halal bilin, cansağlıqla onu yeyin !

- Ayə -129. Siz arvadlar arasında cəhd etsəniz varlığızla (gözəl) adil davranmağa yetməyəcək gücüz əsla. Heç olmasa birisinə meyl salaraq tamamilə digərlərin unutmayın, onları da yada salın, (boşamıştək həm qoymayın) özünüzü edib islah düzələsiniz, (bilin), Allah keçər günahınızdan. Çünki Allah bağışlayan, rəhm edəndir dopdoğrudan!

Bəqərə surəsi:

- Ayə - 227. Talaq vermək istəsələr bilsinlər ki, heç şübhəsiz, Allah bilir və eşidir.

- Ayə - 228. Və boşanan qadınlar özbaşına olmazlar, üç aybaşı halını gözləsinlər tam onlar. Əgər onlar Allaha və axirət gününə inanıbsa (çox daha) onlarınsa bətnində nə yaradıb Allah da onlar gizli saxlasa, halal olmaz onlara. Bu aralıq zamanda istəsələr ərləri barışığa gəlməyi başqasından daha çox haqları da sözsüz, var.

- Ayə - 229. (Bil) mümkündür iki dəfə boşama, ya talaq vermə. Bundan sonra qadın ilə yaxşı-yaxşı dolanmalı, ya da ondan nəzakətlə tamamilə ayrılmalı. Qadınlara verdiyinizdən; (kəbin haqqı ya mehrdən) tələb etmək hər nə isə əsla, halal olmaz sizə bu, o zaman olar mümkün ər-arvadlıq haqqındakı Allahın məhz haqlarını tamam əməl etməməkdən qoruduqları üçün zatən və qadının öz ərinə bir şey fidyə verməsində yoxdur günah heç birində, bu Allahın hədləridir. Bu hədləri siz aşmayın, bu hədləri aşan kəslər əlbətdə ki, zalımlardır.

- Ayə -230. Və (üçüncü dəfə) kişi boşayarsa övrətini, qadın başqa birisinə getməyincə yəqin ərə, onu almaq istəyərsə halal olmaz kəndisinə.

- Ayə -231. Qadınları boşayanda və gözləmə vaxtları da çatan zaman tamam başa, ya xoşluqla siz saxlayın, ya xoşluqla tam buraxın. Zərər vermək məqsədilə haqlarını pozub belə siz onları saxlamayın! Hər kəs bunu etsə əgər, o özünə pislik edər. Allahın siz ayələrin əyləncəyə çevirməyin.

- Ayə -241. Tam boşanan qadınların qəbul olmuş ölçülərdə (ərlərindən) haqlarını qaydasına salmasını tələb edib, istəməsi hər müttəqi olan kəsin olmalıdır vəzifəsi.

- Ayə -233. Ana olan hər bir qadın ( boşansa ya boşanmasa) əmizdirsin çağaların. İstəyən (hər ata üçün) əmizdirmə tam müddəti; iki ildir, (bunu bilin). Anaların həm yeməyi həm paltarı, geyimləri öz qüvvəsi daxilində o körpənin atasının üstündədir gərəyincə. Hər kəs gücü çatdığından yüklənməz heç artıq tamam. Nə bir ana, nə bir ata uşağına görə daha, çəkməsinlər ziyan əsla!. (Ata ölsə, bundan sonra) vəzifə həmin qayda varisinin boynundadır.

Bu ayələrin sayın artıra bilərik. Geniş bilgi almaq istəyənlər “əl-Təlaq” surəsinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ci ayələrinə və “Bəqərə” surəsinin 232, 234, 235, 236, 237, 240-cı ayələrinə baxa bilərlər.

Nisa surəsi:

- Ayə - 15. Əgər sizin zövcələrdən varsa zina edən, aranızda onda gərək gətirsin dörd şahid gerçək! Onlar etsə tanıqlığı zina edən qadınları ölənəcən, yaxud Tanrı onlar üçün bir yol (qapı) açanadək evlərdə siz həbs edin (sadəcə)!

- Ayə -16. İçinizdən iki nəfər zinakarlıq etsə əgər, onların hər ikisinə verin cəza (qədərincə). Əgər onlar tövbə etsə, özlərini tam düzəltsə, siz onları incitməkdən vaz keçin (tez tamamilə) Bir Allahdır həqiqətən tövbələri qəbul edən, bağışlayan əfv eyləyən!

Nur surəsi:

- Ayə -2. Zina edən bir qadına və bir kişi, (hər cavana) vurun yüzcə çubuq, zopa. Allaha və axirətə əgər varsa inamız da (bu işin siz icrasında) ürəyiniz heç onlara yumşalıb, yanmasın da onların bu əzabına (baxıb) tanıq şahid olsun!

- Ayə -3. Zina edən kişi ancaq evlənər bir zinakarla və ya müşrik bir qadınla; zina edən qadın fəqət, ərə gedə bilər əlbət zina edən bir kişiyə və ya müşrik bir kimsəyə. Bu (evlənmə) möminlərə haram olmuş (qəti belə)

- Ayə -4. Və ismətli qadınlara zina isnad edib, sonra (bunu etmək üçün təstiq) gətirməyən dördcə tanıq hər bir kəsə səksən çubuq vurub, onun şahidliyin heç vaxt qəbul siz etməyin. Şübhəsiz ki, bu adamlar tam günahkar, suçludurlar.

- Ayə -6. Arvadın zina işdə suçlu sayan hər kişi də özündən və başqa, digər şahidləri yoxsa əgər, şahidlərin hər birinin sözünün düz, doğru, yəqin olmasını dördcə dəfə bir Allahın adı ilə (Əşədü-billahi deyə) verməlidir şəhadət də.

- Ayə -7. Və beşinci dəfə də (deməlidir beləcə) – “ Alah etsin ona lənət, daim çəksin əzab- zillət!”

- Ayə -8. Qadını da (məhkəmədə) Bir Allahın and içərək, əgər desə dördcə dəfə; Əri deyir tamam yalan xilas olar o əzabdan.

- Ayə -9. Və beşinci dəfədə (deməlidir beləcə) “Əgər əri düz deyirsə Allah ona Lənət etsin! (Xoş güzəran heç görməsin!)

(Ardı var)

Mir Yəhya Yusifli

Loading...