ŞƏKİ TEATRI 1976-1980-cı illərdə...

ŞƏKİ TEATRI 1976-1980-cı illərdə...

(II məqalə)

TAMAŞALAR

Adətən, teatrın yaradıcılıq simasını onun tamaşaları ilə müəyyən edirlər. Yaxşı, bəs, çəmi üç tamaşa konkret fikir söyləməyə əsas verirmi? Qəti bir söz demək hələ tez deyilmi? Amma burası da vardır ki, tamaşaçı teatra həvəslə gəlir. Deməli kollektivin işində artıq elə mühüm amillər yaranıb ki, teatr tamaşaçı toplamaq iqtidarındadır. Əgər belədirsə, yəqin ki, heç olmasa onun yaradıcılıq simasını müəyyənləşdirən cizgilərdə meydana gəlmişdir. Bu cizgilər hansılardır? “Hacı Qara”, “Komsomol poeması”və “Nişanli qız”. Biri əsrin əvvələrindəki ictimai münasibətlərdən, o biri inqilabi kecmişimizdən, üçüncüsü isə sovet qüruluşundan bəhs edir. Gözəl ardıcıllıqdır. Belə repertuar teatrın böyük məsələlərə meyl etməsini göstərməklə bərabər, onun özünün də aydın platformada dayandığından xəbər verir.

Tamaşaların bədii-emosional siqləti də, əsasən qənaətbəxşdir. Teatrın rejissorları Vaqif Abbasov və Hüseynağa Atakişiyev teatrallığa çan atır, hər bir ictimai motivi obrazlılıq çərçivəsinə salmağa çalışırlar. Çünki, ideya özlüyündə faydalı olsa belə, səhnədə obrazlı dillə, həmin ideyanın teatr ekvivalenti ilə çatdırılmadıqda quru və cansıxıcı görünür.

“Hacı Qara” tamaşası maraqlı girişlə başlayır: boş səhnənin dərinliklərində bicincilər görünür, onlar yavaş-yavaş, sanki ot bicə-bicə yaxınlaşırlar. Bu zaman başda naçalnik (Ağarəfi Rəhimov) və onun ardınça yüksək çəmiyyətin nümayəndələri görünürlər. Və elə bir təsəvvür yaranır ki, guya kəndlilər-zəhmət adamları həmin yüksək təbəqədən olanları yer üzündən bicib atırlar. Arxa planda isə əlində dəryaz tutmuş qoça biçinçinin iri, monumental rəsmi verilmişdir (Qüdrət Məmmədov). Elə pərdə acılar-acılmaz tamaşacının gözünə ən əvvəl bu təsvir sataşır. Tamaşa eynilə, biçinçilərin səhnəyə gəlişi ilə bitir. Bu dəfə yer üzündən “bicilib atılanlar” arasında Hacı Qara da vardır. Zəhmət dünyasının təntənəsini göstərən bu pantomim səhnə maraqla baxılır.

Quruluşçu rejissor Hüseynağa Atakişiyev hadisələrin şərhini həmin ideya üzərində verib. İnsanı ucaldan zəhmətdir! Fırıldaqla, vurub-yıxmaqla qazanılan pul xöşbəxtliyə gətirib çıxarmır. Yaxşı cəhətdir ki, Heydər bəy bağışlanmır; o da, onun dostları Səfər bəy (N. Qədirov) və Əsgər bəy (İ. Əliyev) də Hacı Qara (R. Yunusov) kimi ifşa olunurlar. Tamaşada Hacı Qaraya ayrılan yer onun xəsisliyindən daha çox müftəxorluğunu, yüngül, asan həyat tərzi kecirmək ehtirasını, nəhayət tüfeyliliyini, zəhmətdən qaçmasını göstərməyə xidmət edir. Doğrudur, aktyor R. Yunusov Hacı Qaranın daxili aləmini bu cəhətdən işıqlandırmağa can atsa da, obrazın yükünü axıra qədər çiyinlərində saxlaya bilmir. Bir sıra hallarda aktyorun oyun texnikasının zəifliyi ortaya çıxır. Buna görədir ki, onun iştirakı ilə keçən əsas səhnələrdə yarımçıq səhnələrə rast gəlirik.

Adlarını çəkmədiyimiz digər ifaçılar pis təsir bağışlamırdılar. Onlar obrazların hərəkət məntiqinin açılmasına çalışırdılar. G. Baxşiyevanın (Sona xanım) oyununda isə qəribə bir sadəlik var. O, Sona xanımı ağılzsız, müsəqil düşünmək qabiliyyətindən məhrum bir qız kimi təqdim etmir. Əksinə, göstərir ki, qəhrəmanı həyatdan kam almağı bacarandır, diribaşdır, tədbirlidir. Bu cəhətdən o, hətta Heydər bəyi də üstələyir.

“Komsomol poeması” teatr tərəfindən dramatik bir poema kimi düşünülmüşdür. (Tamaşanın bədii rəhbəri V. Abbasov, quruluşçu rejissoru H. Atakişiyev). Aktyorlar mətnin şerlə deyilişindən çəkinmir, əksinə, S. Vurğun poeziyasının ucadan səslənməsinə çalışırlar. Bu doğru yoldur, çünki, istər poema, istətsə də İ. Coşqunun səhnələşdirməsi məzmun Səməd Vurğun ilhamından, odundan alovlanmışdır. Tamaşada isə bu “od” simvol dərəcəsinə çatdırılır: belə ki, ilk gəlişdə iştirakçılar-yeddi komsomolçu, şairin (A. Əlibalayev) əlindəki çıraqdan öz əllərində tutduqları çıraqları yandırır və sanki ondan tükənməz qüvvət alırlar. Tamaşa göstərir ki, bu komsomolçular əqidəcə möhkəm olsalar da, professional döyüşçü deyildirlər. Onları od-alova atan qüvvə həyatın romantik duyğusu, davranışıdır. Axı əsil peşəkar əsgər, Cəlal (İ. Əliyev) kimi durub “Qan çanağına” getməz ki, qatı düşməni Gəray bəydən (N. Qədirov) qızı Humayın (Q. Məmmədova) razılığını alsın. Yaxud Mirpaşa (Ağarəfi Rəhimov)... Məgər azğın düşmənlə belə zarafat edərlər, təhlükəli oyun oynayarlar? Eləcədə o biriləri. Bəlkə də yeni həyat uğrunda çarpışan gənclərin faciəsini bunda axtarmaq lazımdır.

“Nişanlı qız”. Bu, mərhum Sabit Rəhmanın qələmindən çıxmış, duzlu gülüşlə mayalanmış, bir qədər də “vəziyyətlər komediyası” növünə yaxınlaşdırılmış bir əsərdir. Lakin, pyes ənənəvi üslubda yazıldığından müasir səhnə sənətinin süzgəcindın keçirilməli idi. Quruluşcu rejissor Vaqif Abbasov tamaşanı musiqili məzhəkə (Emin Sabitoğlu) prinsipi əsasında hazırlamışdır, müzikl üslubunda qurulmuş rəqslər əlavə etmişdir. Lakin musiqi nömrələrinin çoxluğuna, baxmayaraq, rejissor özü dediyi kimi, bu heç də müzikl deyildir. Çünki, müzikl musiqi mətninə uyğun gələn xüsusi ədəbi materiala malik olmalıdır. Digər tərəfdən, Vaqif Abbasov müasirliyi təkcə zahiri obrazlılıqla deyil, həm də pyesin özündən gələn ictimai motivlərdə aparmışdır.

Tikinti idarəsinin mühəndisi Camalın (Hüseynağa Atakişiyev) həmin idarənin rəisi, həm də Camalın nişanlısı Bənövşənin (Gülşad Baxşıyeva) “ürək məsələlərini” acan rejissor, bütün bu hadisələrin fonunda Qasım (Ağarəfi Rəhimov) və Mindilli (İbrahim Əliyev) kimi tüfeyliləri də müasir həyat tələbləri səviyyəsindən ifşa etmişdir. Lakin tamaşada Camalla Bənövşənin münasibətləri iki sevgilinin adicə küsüb-barışması kimi verilmir. Əslində, Camalın həyata meşşan baxışları tənqid olunur.

İfaçılığa gəlincə, hər üç tamaşada aktyorların ifası çox yüksək səviyyədədir. Bir necə xırda qüsurları nəzərə alsaq, Şəki teatrı belə xırda qüsurlardan yaxa qurtarmaq üçün potensial yaradıcılıq imkanlarına malikdir və yəqin ki, gələcək tamaşalarda onlar aradan qaldırılacaq.

Yazıcı Anar Şəki truppasının tamaşalarına baxdıqdan sonra haqlı olaraq dedi ki, bu teatrın gələcəkdə daha ciddi sənət nailiyyətləri qazanacağına ümid etmək olar. Şəkidə teatrın canlı bir orqanizm kimi yaşamasına, dram sənətinin, xüsusilə gülüşün bu münbit zəmində inkişafına bütün əsaslar vardır. Axı, bu torpaq Mirzə Fətəli Axundov, Rəşid bəy Əfəndiyev, Sabit Rəhman kimi dramaturqlar yetirmişdir...

SON SÖZ

Hazırda Şəki teatrının qarşısında bir sıra ciddi qayğılar durur. Əvvəlcə, repertuar məsələsi. Müasir həyatdan götürülmüş pyeslərə teatrın çox ehtiyacı vardır. Kollektiv, dramaturqlarımızdan əmək xarüqələri yaradan insanların obrazlarını əks etdirən pyeslər gözləyir. İkincisi, aktyor problemi. Profesional aktyorları-institut məzunlarının buradakı yaradıcılıq aləminə daha artıq cəlb etməkdən ötrü teatr əsil sənət mühiti və şərait yaratmağa çalışır. Nəhayət, kollektiv səhnənin müasir, lazımi avadanlıqla təçhiz olunmasını sürətləndirmək haqqında düşünür. Çünki, tamaşaların bədii cəhətdən bitkin alınmasında kamil texniki vəsait də az rol oynamır.

Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram teatrının gənc kollektivi axtarışlardadır. Müasir səhnə sənətinin tələbləri ilə ayaqlaşmağa can atır. Sevindirici haldır ki, yerli gənclərdən teatrın kollektivinə daxil olmaq, taleyini aktyor sənətinə bağlamaq arzusu ilə yaşayanlar az deyildir. Şəki aktyorlarının sıraları yeni qüvvələrlə zənginləşir. Yəqin ki, bu da teatrın yaradıçılıq “sirlər”indən dördünçüsüdür. Kim bilir, bəlkə də bu rəqəm indi göründüyündən artıqdı.

Hikmət Nəbili,

Əməkdar Mədəniyyət işcisi

Loading...